Regulamin konkursu „Jak zapewniam mojemu dziecku bezpieczeństwo w internecie”

Home  /  Regulamin konkursu „Jak zapewniam mojemu dziecku bezpieczeństwo w internecie”

REGULAMIN KONKURSU

„Jak zapewniam mojemu dziecku bezpieczeństwo w internecie”

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu “Jak zapewniam mojemu dziecku bezpieczeństwo w internecie”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Związek Pracodawców Branży Interactive Advertising Bureau  Polska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 16/22, 00-526 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000258896, posiadający NIP: 5213418625 (dalej jako „IAB Polska”), zwany dalej „Organizatorem”.

1.2.  Konkurs trwa w okresie od dnia 18 listopada 2014 r. do dnia 10 grudnia 2014 r.

1.3.  Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej Organizatora www.bezpieczneinterneciaki.pl.

1.4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919-921 kodeksu cywilnego.

1.5. Celem Konkursu jest nagradzanie aktywnych postaw rodziców oraz pedagogów, którzy starają się zapewnić swoim dzieciom oraz wychowankom bezpieczeństwo w internecie. Nagrodzeni zostaną rodzice oraz pedagodzy, którzy w ramach Konkursu w formie krótkiego artykułu opiszą swoje metody zapewniania bezpieczeństwa dziecka w internecie.

1.6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

II.  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1.  Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla rodziców dzieci w wieku do 18 roku życia oraz kadry pedagogicznej, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości przy logowaniu i rejestracji wynikające z przyczyn od niego niezależnych, a zwłaszcza z wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego czy dostawcy usługi dostępu do Internetu.

2.3. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

III.  ZASADY KONKURSU. NAGRODY W KONKURSIE I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

3.1. Organizator nagrodzi w Konkursie 5 osób, które napiszą najciekawsze w ocenie Jury Konkursowego artykuły dotyczące zabezpieczeń, jakie ich autorzy stosują w celu zabezpieczania dzieci i wychowanków przed nieodpowiednimi treściami w internecie.

3.2. Do Konkursu może zostać zgłoszony tylko jeden artykuł konkursowy napisany przez danego autora.

3.3.  Artykuły konkursowe powinny być przesłane w formie elektronicznej (.doc, .docx, .pdf i zawierać do 3 tys. znaków) na adres a.wojcik@iab.org.pl, w terminie do dnia 10 grudnia 2014 r. do godz. 23.59.59. Prace, które zostaną nadesłane do Organizatora po tym terminie, nie zostaną uwzględnione w Konkursie.

3.4.  W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko autora wraz z adresem i numerem jego telefonu kontaktowego oraz oświadczenie o akceptacji Regulaminu Konkursu.

3.5. Wybrane przez Organizatora Jury Konkursowe dokona oceny wszystkich nadesłanych artykułów w terminie wskazanym w punkcie 3.3. niniejszego regulaminu i wybierze spośród nich 5 (pięć) najciekawszych. Ocena nadesłanych prac zostanie przeprowadzona w terminie do dnia 16 grudnia 2014 r.

3.6.  Pięciorgu autorom, których artykuły zostały uznane za najciekawsze, Organizator przyzna nagrody – tablet o wartości 185 złotych brutto oraz 4 nagrody niespodzianki.

W ramach Konkursu wszystkie nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej www.bezpieczneinterneciaki.pl, na profilu Organizatora w portalu Facebook oraz posłużą jako wkład merytoryczny do przygotowania filmu.

3.7. Organizator poinformuje każdego Laureata mailowo o tym, że nadesłana przez niego praca zwyciężyła w Konkursie oraz poinformuje o sposobie i terminie wydania nagrody. Powiadomienie nastąpi w terminie do dnia 18 grudnia 2014r.

3.8. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy w siedzibie IAB Polska przy ul. Kruczej 16/22 w Warszawie lub na wyraźną prośbę laureata Konkursu, zostanie wysłana pocztą przesyłką poleconą na wskazany adres korespondencyjny w terminie ustalonym z Laureatem.

3.9. Zwycięzca nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. Wydanie nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

3.10. Nagrody, jako uzyskane w konkursie z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) wolne są od podatku dochodowego.

 

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane mailowo na adres Organizatora a.wojcik@iab.org.pl, z dopiskiem Konkurs „ Jak zapewniam mojemu dziecku bezpieczeństwo w internecie” do dnia 30 grudnia 2014 r.

4.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

4.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika, telefon kontaktowy i adres e-mail Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

4.5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie do Organizatora.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Dane osób fizycznych będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. w Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

5.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu jest Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 16/22, 00-526 Warszawa.

5.3.  Dane osób fizycznych będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym postępowania reklamacyjnego. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny dla wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5.4. Z chwilą zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, autor artykułu udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z utworu stanowiącego pracę konkursową na następujących polach eksploatacji:

a) wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) zwielokrotnianie utworu w inny sposób, nie prowadzące do wytworzenia egzemplarzy, w szczególności wprowadzenie utworu do pamięci komputera;

c) rozpowszechnianie egzemplarzy utworu, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

d) rozpowszechnianie utworu bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) wykorzystywanie w dowolny sposób, niezależnie od użytego medium, w całości lub części, w działalności reklamowej i marketingowej Organizatora,

f) wykorzystanie utworu w filmie zwielokrotnianym w sposób wskazany pod lit. b) powyżej. rozpowszechnianym w sposób wskazany pod lit. c) i d) powyżej i wykorzystywanym w sposób wskazany pod lit. e).

5.5.  Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony.

5.6. Z chwilą wydania nagrody Organizator nabywa, bez odrębnego wynagrodzenia, całość autorskich praw majątkowych do utworu w postaci pracy konkursowej stanowiącego utwór, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych czy terytorialnych, w szczególności w zakresie następujących pól eksploatacji:

a) wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) zwielokrotnianie utworu w inny sposób, nie prowadzące do wytworzenia egzemplarzy, w szczególności wprowadzenie utworu do pamięci komputera;

c) rozpowszechnianie egzemplarzy utworu, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

d) rozpowszechnianie utworu bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) wykorzystywanie w dowolny sposób, niezależnie od użytego medium, w całości lub części, w działalności reklamowej i marketingowej Organizatora,

f) wykorzystanie utworu w filmie zwielokrotnianym w sposób wskazany pod lit. b) powyżej. rozpowszechnianym w sposób wskazany pod lit. c) i d) powyżej i wykorzystywanym w sposób wskazany pod lit. e).

Z chwilą wydania nagrody Uczestnik konkursu przenosi na Organizatora prawa majątkowe do utworu w powyżej wskazanym zakresie wraz z wyłącznym prawem wykonywania autorskich praw zależnych oraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do utworu, a także upoważnia Organizatora do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, jak również do wykonywania innych autorskich praw osobistych do utworu.

5.6.  W przypadku prac nie stanowiących utworu, Organizator nabywa, bez odrębnego wynagrodzenia, z chwilą wydania nagrody, wszelkie prawa do korzystania z pracy konkursowej, w zakresie odpowiadającym zakresowi określonemu w pkt. 5.5.

5.7.   Autor nagrodzonej pracy konkursowej, upoważnia Organizatora do dokonywania modyfikacji pracy konkursowej, w celu wykorzystania jej na potrzeby promocji czy reklamy oraz upoważnia Organizatora do niewskazywania autora utworu w przypadku wykorzystywania pracy konkursowej w działalności marketingowej Organizatora.

5.8.  Uczestnik oświadcza, że praca konkursowa nie narusza żadnych praw ani dóbr osób trzecich. Prace konkursowe zgłoszone do Konkursu nie mogą być wulgarne ani obsceniczne – w przypadku gdy w ocenie Organizatora zgłoszona praca konkursowa będzie wulgarna lub obsceniczna, zgłaszający ją Uczestnik zostanie wykluczony z udziału w Konkursie.

5.9. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy na zasadach ogólnych.

5.10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany w regulaminie będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora www.bezpieczneinterneciaki.pl.

5.11. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych właściwych ustaw. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.bezpieczneinterneciaki.pl.